แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นิสิตรหัส 64 นิสิตรายใหม่ทุกชั้นปี และนิสิตรายเก่าที่ย้ายสาขา/ย้ายคณะ แต่ใช้รหัสนิสิตเดิมศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิต กยศ. ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564


ขอให้นิสิตรหัส 64 รายเก่า นิสิตรายใหม่ทุกชั้นปี และนิสิตรายเก่าที่ย้ายสาขา/ย้ายคณะ แต่ใช้รหัสนิสิตเดิมศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. (เข้าระบบก่อนเวลาเริ่ม 5 นาที) โดยรูปแบบในการปฐมนิเทศฯ จะเป็นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Team Join live event เพื่อรับฟังขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ทั้งนี้ หากนิสิตไม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศฯ นิสิตจะไม่สามารถกู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2564 ได้ 

<<คลิกเข้าฟังการปฐมนิเทศ>>

Gallery